Pyppelis-Pyppelis 507:s. Satu kiiltomatokokardista