Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

2 §

Yhdistys on valtakunnallinen ja sen tarkoituksena on edistää suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden tallennus-, tiedotus-, tutkimus- ja opetustoimintaa sekä lasten ja nuorten lukemiskulttuuria. Tässä tarkoituksessa se ylläpitää Lastenkirjainstituutti – Finlands Barnboksinstitut (The Finnish Institute for Children’s Literature) -nimistä laitosta, joka

– hankkii ja tallentaa kotimaista ja käännettyä lasten- ja nuortenkirjallisuutta, kotimaisen   kirjallisuuden käännöksiä muille kielille sekä alan tutkimuskirjallisuutta,

– tallentaa kuvitustaidetta sekä alan arkistoaineistoa,

– ylläpitää alan erikoiskirjastoa ja lastenkirjataiteen kokoelmaa,

– järjestää alaan liittyviä näyttelyitä ja tilaisuuksia ja tuottaa alan julkaisuja,

– tuottaa ja välittää tietoa lasten- ja nuortenkirjallisuudesta ja alaan liittyvistä asioista,

– tekee yhteistyötä ja verkostoituu muiden lasten- ja nuortenkirjallisuuden toimijoiden kanssa,

– seuraa alan kehitystä sekä kotimaassa että ulkomailla sekä

– jakaa apurahoja, palkintoja ja avustuksia.

3 §

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistys voi vastaanottaa testamentteja, lahjoituksia ja avustuksia sekä kerätä ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia.

4 §

Yhdistyksen jäsenet ovat henkilöjäseniä, yhteisöjäseniä, yritysjäseniä ja kunniajäseniä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Jäsenyys on voimassa, kun jäsenmaksu on maksettu.

Kaikilla jäsenillä on kullakin yksi ääni yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenluetteloa, johon merkitään jäsentä koskevat tarpeelliset tiedot.

5 §

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä lukien, kun asianomainen jäsen on ilmoittanut siitä puhelimitse, tekstiviestitse tai sähköpostitse yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme kuukautta sen erääntymisestä lukien. Jäsen voidaan erottaa, jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta. Erottaminen on mainittava yhdistyksen seuraavan kokouksen kutsussa ja jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

6 §

Yhdistyksen syyskokous päättää henkilö-, yhteisö- ja yritysjäsenten jäsenmaksuista sekä kannatusjäsenmaksuista. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Kesken vuotta yhdistykseen liittyvä maksaa koko vuoden jäsenmaksun.

7 §

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat syyskokous ja kevätkokous. Syyskokous pidetään syys-marraskuussa ja kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
  2. Hyväksytään yhdistykselle seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
  3. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
  4. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
  5. Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto.
  2. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.
  3. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta.
  4.  Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

Yhdistyksen jäsenten esitykset yhdistyksen kokouksille on toimitettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

8 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kahdeskymmenesosa (1/20) yhdistyksen koko jäsenluvusta vaatii sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

9 §

Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä, sähköpostitse tai julkaisemalla kutsu jäsenlehdessä.

10 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 9–12 jäsentä. Syyskokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa kolmannes vuosittain. Milloin jäsenten keskinäinen erovuorojärjestys ei ole itsestään selvä, arpa ratkaisee erovuoroon joutumisen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen kokousten sihteerinä toimii instituutin hallintosihteeri tai hallituksen keskuudestaan valitsema henkilö. Esittelijänä toimii ensisijaisesti instituutin toiminnanjohtaja tai hallituksen tai henkilökunnan jäsen.

Hallituksen jäsenehdokkaista nimeää yhden Tampereen yliopiston hallitus ja yhden Tampereen kaupunginhallitus.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään viisi hallituksen jäsenistä ovat läsnä. Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä, joku muu paikalle pääsevistä hallituksen jäsenistä voi toimia hallituksen kokouksen puheenjohtajana. Läsnä voi olla myös puhelin- tai verkkoyhteyden kautta.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 §

Hallitus valitsee ja irtisanoo instituutin toimihenkilöt, joita ovat vähintään toiminnanjohtaja, hallintosihteeri ja kirjastonhoitaja. Toiminnanjohtajalla on oikeus ottaa tilapäisiä työntekijöitä, harjoittelijoita sekä lyhytaikaisia sijaisia enintään kahdentoista kuukauden mittaiseen työsuhteeseen.

12 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tai muu hallituksen määräämä hallitusjäsen tai henkilökunnan jäsen, aina kaksi yhdessä.

13 §

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmisteltava edelliseltä vuodelta helmikuun kuluessa ja annettava toiminnantarkastajille ennen maaliskuun 1. päivää.

14 §

Toiminnantarkastajien tulee ennen huhtikuun 1. päivää antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

15 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään kahden kolmanneksen äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin

pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

16 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat käytetään lasten- ja nuortenkirjallisuuden edistämiseen sen jälkeen kun velat on maksettu.

Nämä säännöt tulevat voimaan heti, kun yhdistysrekisteriviranomainen on ne hyväksynyt. Hallituksella on valtuudet tehdä sääntöihin viranomaisen ehdottamat kielelliset ja muodolliset korjaukset.

 

Patentti- ja rekisterihallituksen 6.6.2023 hyväksymät säännöt