Lukudiplomeista lukuintoa ja kirjasuosituksia

Millaisia lukudiplomeja eri puolilla Suomea on käytössä ja kuka niitä ylläpitää? Millaisia toiveita ja tarpeita lukudiplomeja tarjoavilla kirjastoilla ja niitä käyttävillä kouluilla on diplomien suhteen? Näihin kysymyksiin etsittiin vastausta Lastenkirjainstituutin toteuttamassa selvityksessä, jossa luotiin toteuttamismalli kansalliselle lukudiplomisovellukselle.

Lastenkirjainstituutti sai kansalliselta lukutaito-ohjelmalta toimeksiannon kansallisen lukudiplomisovelluksen tarpeen, toteutustavan ja kustannusten selvittämiseksi. Selvitys toteutettiin vuosina 2022–23 ja se koski peruskouluun suunnattua lukudiplomia. Selvitys toimitettiin opetushallitukselle lokakuussa 2023 ja opetushallitus päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä selvityksen pohjalta.

Laadimme selvityksen pohjalta koosteen, jossa kerrotaan niin lukudiplomeja koskevan kyselyn tuloksista, erilaisista olemassa olevista diplomeista että kansallisen lukudiplomisovelluksen mahdollisesta toteutustavasta.

Kiitos kaikille selvitystyössä mukana olleille!

Tutustu lukudiplomiselvityksen koosteeseen.