Suhdekaavio

Helena Waris: Linnunsitoja

Kirja: Helena Waris: Linnunsitoja. OTAVA 2017. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä tutustutaan UML-mallinuksen perusteisiiin ja olioiden välisten suhteiden pohtimiseen kirjasta löytyvien tietojen avulla. Oppilas oppii tehtävässä oliokaavion luonnin perusteet ja herättelee ajatuksia ohjelmoinnin suunnittelusta. Tehtävä kestää yhden oppitunnin ja vaatii oppilailta vaapaa-ajalla aikaa kirjan lukemiseen.

Hakusanoja: pakolaisuus, maastamuutto, maahanmuutto, mallinnnus, ohjelmointi, suhteet, yhteiskunta, luetun ymmärtäminen

Tehtävänanto:

Oppilaille jaetaan kirjat vapaa-ajalla luettaviksi. Ennen lukemisen aloittamista oppilaita ohjeistetaan keräämään erilliselle paperille kirjasta löytyvät tärkeimmät oliot (henkilöt, paikat ja objektit). Voit esimerkiksi pitää paperia kirjanmerkkinä lukemisen edetessä.

Lukemisen jälkeen laaditaan pareittain oliokaavio (UML-mallinnuksessa, engl. object diagram)  oppilaiden keräämistä olioista. Kaavioon merkitään olioiden väliset suhteet nuolilla, viivoilla ja mahdollisesti kuvataan vielä suhdetta sanallisesti.

Lopuksi oppilaat valitsevat muutaman omasta mielestään tärkeimmän olion ja tekevät niiden välille uuden kaavion, johon kirjataan olioiden attribuutit näkyviin. Attribuuteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä olioiden ominaisuuksia: ulkonäkö, väri, ikä, paikka jne.

Tunti lopetetaan yhdessä vertaillen oppilaiden tärkeimmiksi nostamia olioita ja niiden välisiä suhteita.

Tehtävä PDF

Laatija: Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen opettajaopiskelijat 2017

Ikäryhmät:
Asiasanat: