Tiina Tuominiemi

Tiina Tuominiemi

FM, Turun yliopisto

Asiantuntijuus:
etiikka ja arvot, faabelit, intertekstuaalisuus, klassikot, taidesadut vs. kansansadut, Perrault

Yhteystiedot: tiina.tuominiemi(a)utu.fi
Omat sivut: Tiina Tuominiemi

Tutkimusalani ja tausta:
Tutkimusalani keskiössä on Charles Perrault’n kirjoittama teos ”Hanhiemon tarinoita” (Histoires ou Contes du temps passé. Avec des Moralitez, 1697). Kyseessä on kokoelma, joka käsittää kahdeksan tuttua ”klassikkosatua” Punahilkasta Tuhkimoon. Tutkin tätä teosta aikuisille tarkoitettuna moraalikirjallisuutena. Kirjoitusaikanaan teoksen kohdeyleisö nimittäin oli salongeissa ja Ranskan Akatemiassa, ei suinkaan lastenkamareissa.
Toimin tällä hetkellä jatko-opiskelijana Turun yliopistossa, jossa viimeistelen Perrault’n satuja käsittelevää väitöskirjaani. Tutkimusteemani puitteissa olen myös opiskellut kolmen vuoden ajan Sveitsissä Lausannen yliopistossa, vertailevan kirjallisuustieteen tutkimuskeskuksessa (Centre de recherche en langues et littératures européennes comparées, CLE).

Tutkimukseni painopistealueet:
Tutkimuksessani painottuu se kirjallisen tradition jatkumo, joka ulottuu antiikin tarinoista keskiajalle ja edelleen 1600-luvun ranskalaiseen klassismiin. Esimerkiksi Ovidiuksen Metamorfoosit on tärkeä perusteksti, jonka tarinat nousevat pintaan vuosisadasta toiseen aina uusina tulkintoina. Tutkimuksessani korostuukin tutkimuskohteena olevan tekstin historiallinen konteksti; tarinoiden merkitykset eivät koskaan ole lukkoon lyötyjä, vaan jokainen aikakausi ja paikka ikään kuin luovat ne uudelleen.
Klassismin ajan estetiikassa sadulle läheisiä kirjallisuuslajeja ovat faabeli ja novelli. Minua kiinnostaa erityisesti sadun käyttötapa suhteessa näihin naapurilajeihin. Se poikkeaa merkittävästi myöhemmistä satukokoelmista, kuten vaikkapa Grimmin tai Andersenin saduista. Viimeksi mainitut ovat myös erittäin hienoja tekstejä, ja ne ovat tärkeä peili, joka auttaa meitä ymmärtämään myös Perrault’n satuja.

Palvelut: /
Asiasanat: /